DSC01248.JPG

Carin Schulpen

Carin is Vitaveld therapeut, Voetreflextherapeut, Tuina Masseur en voormalig Verpleegkundige.

 

Sinds mijn studie aan de HBO-V in Nijmegen werkte ik vanaf '91 in de  diverse disciplines binnen de gezondheidszorg waaronder Psychiatrie, Neuro-chirurgische Intensive Care, Jeugdgezondheidszorg en Thuiszorg. Inmiddels ben ik al lang niet meer werkzaam als verpleegkundige. Door Life-events ben ik op een gegeven moment mijn eigen praktijk gestart. Ik vind het belangrijk de tijd te kunnen nemen voor jou als client en samen te onderzoeken hoe ik je het beste kan helpen. Dat kan ook betekenen dat ik je doorverwijs  naar collega s in de gezondheid wereld met andere vaardigheden, of tijdelijk doorverwijs, waarna ik je weer beter kan helpen. 

"Jouw verhaal als zorgvrager staat altijd centraal. Wat kan ik met mijn kennis, ervaring en hulpmiddelen tot mijn beschikking doen om jouw verder te helpen om je gezonder in het leven te laten staan."

Ik ben binnen de TCM, Traditionele Chinese Geneeskunde, opgeleid tot Voetreflextherapeut en Tuina Masseur. De TCM heeft het al in zich om bij gezondheid en ziekte vanuit het grotere plaatje te kijken: Alles in de natuur is met elkaar verbonden en alles in de natuur zoekt naar een balans. De gezondheid van een mens wordt bepaald door een samenspel van aspecten: lichamelijke, geestelijke, emotionele, omgevings- en sociale factoren, voeding en constitutie. 

Ik ben in 2018 en 2019 opgeleid tot Vitaveldtherapeut. Met behulp van de global Diagnostic kan ik nu letterlijk laten zien waar het lichaam blokkades ervaart. Hoe gaaf is dat! Er worden geen ziektes gemeten of diagnoses gesteld: dat doet een arts. Op basis van een meting kan ik nog beter afstemmen op wat iedere client nodig heeft om zijn gezondheid en herstel te bevorderen. Een verslag voor  andere behandelende therapeuten is ook mogelijk. Hoe meer samenwerking, hoe beter. 

Perfect aansluitend is dan ook de Post HBO opleiding voor Verpleegkundigen en Fysiotherapeuten waarin ik momenteel word opgeleid tot Integrative Medicine Zorgverlener, met inbegrip van preventie- en leefstijlcoach. (www.stibig.nl Amsterdam)

Hoe maken we de zorg effectiever, completer, meer geïntegreerd, beter passend bij deze tijd? Met aandacht voor de gehele mens? Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. Meedoen aan de evolutie in de zorg voor gezondheid en welzijn in de breedste zin van het woord en beter aansluiten op de zorgbehoeften van de 21ste eeuw.   Gezonder in het leven staan en Positieve Gezondheid stimuleren !

 

"Ik ben Natuurgeneeskundig therapeut geworden omdat ik me verder wilde verdiepen in hóe ik mensen anders kon helpen. Het is mijn passie om mensen  gezonder in het leven te laten staan binnen de mogelijkheden die iemand heeft"

English

Carin is Vitaveld therapist, foot reflexology therapist, Tuina Masseur and former nurse.

Since my study at Nursing School  in Nijmegen, I have worked from 1991 in various disciplines within health care, including Psychiatry, Neuro-surgical Intensive Care, Youth Health Care and Home Care. I have not worked as a nurse for a long time now: Because of Life-events I started my own practice at some point. I think it is important to be able to take the time for you as a client and to explore together how I can best help you. That can also mean that I refer you to colleagues in the health world with other skills, or temporarily refer you, after which I can help you better. ​ "Your story as a care recipient is always central. What can I do with my knowledge, experience and tools at my disposal to help you to lead a healthier life." ​ I have been trained within TCM, Traditional Chinese Medicine, as a Foot Reflex Therapist and Tuina Masseur. The TCM already has what it takes to look at health and illness from the bigger picture: Everything in nature is connected and everything in nature is looking for a balance. A person's health is determined by a combination of aspects: physical, mental, emotional, environmental and social factors, nutrition and constitution. ​ I was trained as a Vitaveld therapist in 2018 and 2019. With the help of the global Diagnostic I can now literally show where the body experiences blockages. How cool is that! No illnesses are measured or diagnoses: that is what a doctor does. Based on a measurement, I can tailor it even better to what each client needs to promote his health and recovery. A report for other treating therapists is also possible. The more cooperation, the better. ​ The Post HBO training for nurses and physiotherapists, in which I am currently being trained as an Integrative Medicine Caregiver, including prevention and lifestyle coach, fits perfectly. (www.stibig.nl Amsterdam) How do we make healthcare more effective, more complete, more integrated, and more appropriate for today's needs? With attention to the whole person? I would like to contribute to this. Participate in the evolution of health and well-being care in the broadest sense of the word and better match the care needs of the 21st century. Living a healthier life and promoting Positive Health! "I became a Natural Health Therapist because I wanted to delve further into how I could help people in a different way. It is my passion to let people live a healthier life within the personal  possibilities.