top of page

Als een kind jonger is dan 16 jaar moet er een toestemmingsformulier worden ondertekend door beide ouders (of verzorgers/ Voogt)

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Het dossier bevat alleen de strikt noodzakelijk gegevens die van belang zijn voor de behandeling.

Waarborgen

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid, ook dit gebeurt alleen met uw expliciete instemming.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de factuur kan worden opgesteld.

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

 • het klantnummer/relatienummer van uw zorgverzekeraar

 • de kosten van het consult en de betaalwijze.

bottom of page